ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за ползване на уебсайта на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС:

Уебсайтът www.fortex.bg (наричан по-долу за краткост „уебсайтът“) е разработен, администрира се от и е собственост на „ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Суходол, ул. Прохладен кът №10, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК BG17522464 (наричано по-долу за краткост „ние“, „нас“, „наш/и“, „“ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД).

ОБХВАТ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ:

2.1 Настоящият уебсайт е разработен и се поддържа съгласно приложимото в Република България законодателство. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД не гарантира, че наличното на или достъпно чрез уебсайта съдържание е подходящо, съобразено със законодателството или налично в други страни. Ако приемете да използвате уебсайта извън Република България, правите това на свой собствен риск.

2.2. Отговорни сте също така, всички хора, които ползват уебсайта през Вашата интернет връзка, да са наясно с и да спазват настоящите условия за ползване в тяхната цялост, както и всички други приложими правила и условия.

2.3. Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване и/или с нашата политика за защита на личните данни, моля да преустановите използването на настоящия уебсайт, в противен случай ще се счита, че Вие сте се запознали и приемате настоящите условия за ползване и нашата политика за защита на личните данни в тяхната цялост.

НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

3.1. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да било действия, които причиняват или могат да причинят вреда на уебсайта или да доведат до нарушаване на ефективността или достъпността на уебсайта.

3.2. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт по начин, който е незаконен, неморален, измамен или вредоносен, или във връзка с незаконна, неморална, измамна или вредоносна цел или дейност.

3.3. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от или са свързани с шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски кон, червей, или друг злонамерен компютърен софтуер.

3.4. Вие не трябва да извършвате каквито и да било дейности по системно или автоматизирано събиране на данни върху или във връзка с нашия уебсайт без нашето изрично писмено съгласие.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД спазва стриктно приложимото законодателство за защита на личните данни по смисъла на националното законодателство на Република България, както и по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година и зачита и предпазва в най-голяма степен поверителността на личните данни на потребителите на настоящия уебсайт. Следвайки настоящите линкове, Вие можете да намерите подробна информация относно нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и използваните от нас БИСКВИТКИ („COOKIES”). На посочените по-горе линкове Вие ще намерите детайлна информация за Вашите права и отговорности като потребител на настоящия уебсайт по отношение на информацията, която оповестявате или можете да оповестите, възможната обработка на лични данни и целите на тази обработка, както и относно мерките, които ние сме предприели за защита на лични данни.

ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС

5.1. Настоящата клауза не се отнася до предоставената ни и обработвана от нас лична информация по смисъла на националното законодателство на Република България, по-специално Закона за защита на личните данни и по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година. За да се запознаете с нашата политика за защита на личните данни, моля запознайте се със съответната информация посочена на линка в горната клауза.

5.2. Всички данни от съобщения и материали получени от медицински специалисти и/или други потребители чрез нашата форма за контакт, нашата форма за докладване на нежелана лекарствена реакция, на наш и-мейл, или по друг начин следва да бъдат достоверни и да не нарушават правата на трети лица. В случай, че Вие ни предоставяте информация за трето лице, Вие гарантирате че тази информация е достоверна, актуална и имате право да я споделите с нас.

5.3. Вие давате съгласието си “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД да съхранява тези данни и да ги използва за целите на статистически анализ, разработване, производство, подобряване, маркетинг и/или продажба на нашите продукти или услуги и всяка друга, незабранена от настоящите условия за ползване или от приложимото законодателство цел. Последното ще бъде извършвано при съблюдаване на всички изисквания на приложимото законодателство.

ТОЗИ УЕБСАЙТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪВЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ.

Съдържанието на този уебсайт е предназначено да бъде източник на обща информация във връзка с обхванатите теми и се предоставя само при условия „както е“ и „каквото е налично“. Вие следва сами да потвърдите изложената информация, която се съдържа тук и от други източници, както и да разглеждате информацията внимателно заедно с Вашия лекар. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД не се ангажира с предоставянето на медицински или други професионални съвети или услуги чрез този уебсайт и предоставената информация няма за цел да замести медицинските съвети, предоставени от лекар. Ако желаете или имате нужда от такива услуги или съвети, Вие следва да се консултирате с медицински специалист. Вие не следва да приемате публикуването на материали от страна на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД като гаранция за каквато и да е стратегия, препоръка, лечение, действия или приложение на лекарство или препарат.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

7.1. Вие приемате, че нашият уебсайт съдържа информация, данни, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали, които са защитени с авторски права, търговски марки, патенти или други права за собственост.

7.2. Авторските и сродни права върху всички изображения, текстове, аудио-визуални произведения и други обекти на интелектуална собственост, поместени на  този уебсайт, включително дизайна на този уебсайт, са собственост на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД или са включени с разрешението на съответния собственик.

7.3. Съдържанието на уебсайта не може да се копира, освен за нетърговски, лични справки, при запазване на всички авторски права или други права на интелектуална собственост, и не може след това да бъде повторно копирано, възпроизвеждано или разпространявано по друг начин, независимо от преследваната цел.

7.4. С изключение на изрично посоченото по-горе, не се разрешава копирането, представянето, изтеглянето, разпространяването, изменението, пресъздаването, публикуването или пренасянето на информация, текст или документи, съдържащи се в този уебсайт или част от него, на електронни или физически носители, нито създаването на свързани произведения, основани на тези изображения, текстове или документи, без изричното писмено съгласие на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД.

7.5. Никоя част от съдържанието на настоящите условия за ползване не може да се тълкува като предоставяща по подразбиране, чрез лишаване от право на възражение или по някакъв друг начин каквито и да било авторски права, права върху търговски марки и търговски наименования, лицензи или права по патенти принадлежащи на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД или на трета страна. Разрешението за ползване на този уебсайт не следва да се тълкува като разрешение за използване на търговска марка или на който и да било обект на интелектуална собственост, собственост на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД или на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването им.

7.6. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД не поема никаква отговорност във връзка с евентуални нарушения на права на трети лица от страна на посетителите/потребителите вследствие на неправилно използване на материали, съдържащи се в сайта.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Когато получите достъп до други уебсайтове чрез хиперлинк (препратка) поместен на уебсайта на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД, той може да Ви отведе извън уебсайта на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД. Посочването на хиперлинкове на този уебсайт към външни уебсайтове не представлява одобрение на тяхното съдържание от страна на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД нито може да бъде тълкувано като препоръка за тяхното използване от наша страна. Тези линкове са предоставени изключително и само за Ваше удобство. Респективно, до настоящия уебсайт може да се стигне чрез линкове от външни уебсайтове, върху които “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД няма контрол. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД не декларира и не гарантира че информацията, съдържаща се в тези уебсайтове е достоверна, актуална или изчерпателна, и не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали от или във връзка с тяхното съдържание или информация. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД не поема никаква отговорност за продуктите или услугите, предлагани на тези уебсайтове, нито за последващи промени в уебсайтовете на трети лица, към които предоставяме връзка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ И ПРОГНОЗНИ ТВЪРДЕНИЯ

Този уебсайт може да съдържа информация относно проекти в развитие, която се основава на несигурни данни, научни, икономически и финансови фактори, поради което реалните резултати може да се различават значително от тези, представени в уебсайта. Несигурността и рисковете посочени по-горе могат да произтичат, но не се ограничават само и единствено до: несигурността присъща на фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност; решенията на регулаторни органи, промени в нормативната уредба и други обстоятелства извън контрола на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД, които могат да повлияят на наличността или търговския потенциал на нашите продукти

ДОСТОВЕРНОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

“ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД се стреми, доколкото е възможно, да публикува и поддържа актуална и достоверна информацията на този уебсайт, без обаче да гарантира и да декларира, че тя е достоверна, актуална и изчерпателна към конкретен момент. Моля, имайте предвид че поместената в този уебсайт информация може вече да не е актуална или напълно изчерпателна. Ако имате нужда от съвет или инструкции относно нашите продукти или услуги или при всяко възникнало съмнение относно достоверността, изчерпателността и актуалността на информацията, публикувана на този уебсайт, Вие следва да се обърнете към “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД и нашите служители чрез посочените в настоящия уебсайт контакти.

ОТГОВОРНОСТ

11.1. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД  и всяко лице, ангажирано в създаването или поддържането на този уебсайт, не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, включително и такива с наказателен характер, възникнали във връзка с достъпа или употребата на настоящия уебсайт.

11.2. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД  и всяко лице, ангажирано в създаването или поддържането на този уебсайт, няма да носи отговорност за претърпени загуби или вреди вследствие на компютърни вируси, поради използването на уебсайта. Свалянето на материали от този уебсайт на твърд диск е изцяло на Ваш риск.

11.3. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката на сървърите или технологиите, която “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД осъществява, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън обективния контрол на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД

11.4. При възникване на такава необходимост, ние може да прекратим достъпа до настоящия уебсайт, до част от него или да го затворим за неопределено време. Освен това ние си запазваме правото да преустановим или променим всички услуги, които предоставяме на настоящият уебсайт и да спрем публикуването на нашия уебсайт по всяко време, по свое усмотрение, без предупреждение или обяснение. Освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите условия за ползване, Вие няма да имате право на каквото и да е обезщетение или друго плащане при прекъсване или промяна на уебсайт услуги или ако спрем публикуването на уебсайта.

11.5. В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички отговорности, свързани с предмета на настоящите условия за ползване, нашия уебсайт и използването на нашия уебсайт. Настоящата клауза не засяга предвидените по закон или друг подзаконов нормативен акт отговорности и задължения вменени на “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

12.1. Приложимо към настоящите условия за ползване на уебсайта е законодателството на Република България.

12.2. Българските съдилища имат изключителна компетентност по всички спорове, свързани или възникнали във връзка с този уебсайт.

12.3. Ако някоя клауза от настоящите условия за ползване бъде призната за незаконосъобразна, недействителна или юридически неизпълнима, това не засяга действителността на останалите клаузи.

12.4. Ако някоя клауза от настоящите условия за ползване бъде призната за незаконосъобразна и/или неприложима и тази клауза ще бъде законосъобразна или изпълнима, ако част от нея бъде заличена, тази част ще се счита за заличена, а останалата част от клаузата ще продължи да действа.

ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

13.1. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД си запазва правото да претендира парично обезщетение, допустимо от закона за всяко нарушение на настоящите условия за ползване.

13.2.„ “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД си запазва правото временно или постоянно да блокира достъпа до настоящия уебсайт от определен интернет адрес в следствие на нарушаване на настоящите условия за ползване и/или да се свърже с Вашия доставчик на интернет и да поиска от него да блокира Вашият достъп до настоящия уебсайт.

  1. ИЗПОЛЗВАН ЕЗИК

Настоящите условия за ползване са написани на български език и преведени на английски език. В случай на несъответствие в текстовете, текстът на български език има предимство и се счита за верен.

ПРОМЕНИ ПО НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

15.1. “ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС” ООД си запазва правото за промени без предизвестие, във всяка част от настоящия уебсайт, включително, но не само относно продуктите описани в сайта или настоящите условия за ползване по всяко време.

15.2. Всички промени в настоящите условия за ползване влизат в сила от момента в който бъдат качени на настоящия уебсайт. От Вас се очаква на определени периоди от време да проверявате настоящите условия за ползване, за да се информирате за всякакви промени които сме направили, като тези промени са задължителни за Вас.